โรงเรียนบ้านหนองสีนวล

หมู่ 5 บ้านหนองสีนวล ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228642

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) ทางโรงเรียนได้เก็บข้อมูลของนักเรียนทุกคนไว้เพื่อให้ทราบถึงจำนวนของนักเรียนทุกคนว่ามีนักเรียนชายและหญิงจำนวนเท่าไหร่

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 4 3 7 1
อนุบาล 3 7 7 14 1
รวมชั้นอนุบาล 11 10 21 2
ป.1 8 9 17 1
ป.2 10 2 12 1
ป.3 4 5 9 1
ป.4 4 7 11 1
ป.5 3 6 9 1
ป.6 8 1 9 1
รวมชั้นประถมศึกษา 37 30 67 6
รวมทั้งหมด 48 40 88 8